Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego:

 

„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

   a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy

   atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

   b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

   c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba  dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ

o przeprowadzonej kontroli;

 

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2” (to jest: czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska)

Jako osoby z odpowiednimi uprawnieniami jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa powyższe kontrole po konkurencyjnych stawkach. Ofertę każdorazowo przygotowujemy indywidualnie w zależności od rodzaju i lokalizacji obiektu.

Nasze przeglądy to nie tylko spełnienie obowiązku wynikającego z Prawa Budowlanego, to także kompletna informacja zwrotna dla Właściciela/ Zarządcy o faktycznym stanie obiektu.

 

W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Okresowe przeglądy inspektorzy